De gemeente Dordrecht heeft samen met Knowledge Values een initieel Omgevingsplan met bijbehorende toepasbare regels aangeleverd aan het DSO. Vervolgens is een nieuw plan gepubliceerd via intrekken & vervangen. Ook zijn met een wijzigingsbesluit aanpassingen gerealiseerd. Voor drie activiteiten zijn juridische regels en toepasbare regels in samenhang met werkingsgebieden gepubliceerd. Deze activiteiten zijn: erfgoed, dakkapellen en tijdelijke bouwobjecten zoals een container, steiger of bouwmateriaal. Hier zijn weer met een wijzigingsbesluit wijzigingen in aangebracht.

Het belang van de directe link tussen de juridische regels en de toepasbare regels in het Match™ DSO Portaal bleek duidelijk. Ook dynamisch verwijzingen en automatische annotaties gaven grip op het proces en de content.  

Anouk Timmer, regelanalist van de gemeente Dordrecht, gaf aan; “Het is heel fijn om een indruk te krijgen van wat de burger straks ervaart op het Omgevingsloket.”  

Partijen hebben veel geleerd en zullen in de toekomst meer gaan testen. 

 We kijken uit naar nieuwe testen!

On May the 11th we kicked off the Semantic Data Modelling course of Knowledge Values. In four half days participants with a background in pensions, banking, logistics and government learn to control the complexity of database systems by understanding reality and reflecting it through the semantics of data. 

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Knowledge Values op 15 december 2021 voor het Toepasbare Regel-spoor een succesvolle ketentest uitgevoerd in de regionale werkgroep van het Haaglanden overleg.

Met Claire Vermeulen, regelanalist van gemeente Leidschendam-Voorburg, is ter voorbereiding van de ketentest-sessie een nieuwe activiteit en locatie geregistreerd. Sjoerd Evelo, consultant van Knowledge Values, heeft tijdens de sessie live laten zien hoe we met het Match™ DSO Portaal deze activiteit toepasbaar maken en de kenmerken afstellen. Vervolgens demonstreerde Sjoerd hoe we eenvoudig vragenbomen voor de vergunningchecker en vergunningaanvraag kunnen aanleveren, die direct zichtbaar waren in het Omgevingsloket. Het werkingsgebied van de aangemaakte locatie is daarbij aan een vraag van de nieuwe vragenbomen gekoppeld. Ook hebben we vanuit het Match™ DSO Portaal een andere gemeente die in de sessie aanwezig was als behandelende dienst ingesteld. Tenslotte is de gebruikers-workflow van de resulterende vragenbomen van vergunningcheck tot indiening doorlopen.

De vragenbomen die tijdens deze ketentest zijn aangeleverd hebben we in eerdere kennissessies met de Gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkeld. Deze staan nu klaar op de pre-omgeving van het Omgevingsloket voor een testpanel van burgers. Na deze succesvolle ketentest worden er al plannen gemaakt om in de nabije toekomst meer functionele testen uit te voeren met complexere casussen. We kijken er naar uit!

Een omgevingsdocument is vrijwel altijd in beweging. Dit betekent dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan bijvoorbeeld juridische teksten, activiteiten of locaties dit ook moet worden doorgevoerd in uw initieel gepubliceerde omgevingsdocument in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). 

Het doorvoeren van zulke wijzigingen wordt ook wel muteren genoemd en het DSO kent een aantal verschillende mutatiescenario’s. Totdat elk mutatiescenario volledig ondersteund wordt door het DSO wordt er geadviseerd om het mutatiescenario ‘intrekken en vervangen’ te gebruiken, dit wordt namelijk al wel ondersteund door het DSO. Intrekken en vervangen zal in de nabije toekomst ook worden gebruikt om de bruidsschat aan te kunnen passen en te vervangen.

Wij kunnen met trots mededelen dat Knowledge Values als een van de eerste softwareleveranciers in Nederland dit mutatiescenario succesvol heeft uitgevoerd voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In ons Match™ DSO Portaal is de optie ‘intrekken en vervangen’ van een initieel besluit nu ook beschikbaar voor alle gebruikers. We zullen de komende maanden gebruiken om de functionaliteit uit te breiden naar specifiekere mutatiescenario’s.

Een integrale, modelgebaseerde oplossing, volledig SaaS

Het nieuwe Match™ DSO Portaal is live! Met vier verschillende pagina’s, ondergebracht in één omgeving, beheert u de volledige DSO-keten op één centrale plaats. Dit zorgt voor optimale controle en eenvoud. Met een flinke uitbreiding van functionaliteiten, is nu de volledige oplossing online beschikbaar (SaaS/Software as a Service). 

In ons Portaal kunt u toepasbare- en juridische regels en Omgevingsdocumenten maken, bekijken, aanleveren, en beheren. 

 • Voor het maken van de regels en Omgevingsdocumenten is onze krachtige Match™ Developer 3.0 online gebracht. De tool ondersteunt u door uw ontwerpen gestructureerde weer te geven in glasheldere kennistabellen en te controleren op compleetheid en juistheid. 
 • De Model Viewer, om uw regels en Omgevingsdocumenten te bekijken, bevat een nieuwe samenwerkingsfunctionaliteit waarbij verschillende gebruikers regels van commentaar kunnen voorzien, beslisbomen af kunnen spelen en de levenscyclus van een model kunnen beheersen. 
 • Het Dashboard, geschikt voor het aanleveren van plannen en regels, zorgt voor automatische annotatie, statusbeheer van juridische documenten en het bekijken van kaarten en neemt u hiermee veel werk uit handen. 
 • Het Bestand Beheer geeft u een overzicht van al uw modellen en plannen en biedt de mogelijkheid de bruidsschat om te zetten in glasheldere kennismodellen die u in Match™ Developer aan kan passen!  

Al met al, een krachtige, nieuwe tool om maximaal grip te krijgen op het DSO proces!

Match™ Developer 3 (MD3) is Knowledge Values’ newest flagship technology. It is a premier AI & Data technology instrument to design 7th generation models. MD3 delivers a highly expressive language that is understandable for humans and computers. The latter is achieved by an AI reasoning machine. 

The powerful language, based on artificial intelligence and data science research, supports the creation of correct, complete, consistent, adaptable and transparent models. These knowledge models are directly executable as an application, significantly decreasing the time and energy for developing and testing. Knowledge and data becomes easy to access, maintain and expand. 

MD3 is designed to accommodate various types of users, ranging from business users to technical users. The knowledge base is able to facilitate business requirements, software specifications, business rules, data models, process models, work instructions, business application logic, and much more.

MD3 includes the following core features:

 • A completely overhaul of the user interface featuring a navigator, working area, properties editor and integrity checker.
 • The ability to work seamlessly with multiple knowledge bases at the same time.
 • A redesigned table tree for advanced overviews.
 • An automatic integrity checker to keep you on track.
 • Improved rule-based search, enhancing your efficiency.


In recognition of the effectiveness of our Information Security Management System, we are proud to announce that on 31 December 2020 we were officially ISO 27001 certified. It confirms that Knowledge Values has all the security controls to protect Client, Employees and Stakeholders data as judged by qualified team of auditors. The focus of ISO 27001 is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information in a company ensuring the highest degree of security.

Click on the link below to see the certificate.

Op 18 april 2020 heeft Knowledge Values in samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een geslaagde DSO-ketentest uitgevoerd. Met de ketentest werd de werking van de complete keten getest: van het Match DSO portaal naar de landelijke voorziening ten behoeve van het DSO-LV, loketfuncties, en van DSO (loket) naar HDSR zaaksysteem. De DSO is erg blij met het behalen van dit belangrijke tussenresultaat.

De test is op de volgende manier uitgevoerd:

In de geavanceerde software van Knowledge Values (Match Specification Developer) worden de waterschapsverorderning en toepasbare regels gemodeleerd in samenwerking met de HDSR experts en juristen. Dit model is geupload naar het Match DSO portaal waar alle DSO bestanden gegenereerd worden (STOP TPOD / STTR standaard). Via de ebMS adapter van het Match DSO portaal en de succesvolle Digikoppeling met de LVBB- en RTR-systemen zijn de volgende resultaten behaald:

 1. Validatie STOP-TPOD bestanden Waterschapsverordening.
 2. Publicatie STOP-TPOD bestanden Waterschapsverordening
 3. Registratie Ozon activiteit “Aanleggen steiger”
 4. Activiteit zichtbaar in Functionele Structuur
 5. Afmonteren activiteit “Aanleggen steiger”
 6. Aanlevering regelbeheerobject Indieningsvereisten
 7. Indieningsvereisten zichtbaar in Functionele Structuur
 8. DSO loket:
  1. werkende viewer en regels op de kaart
  2. werkende aanvraag voor “Aanleggen steiger”
 9. Triggerbericht voor het setje bestanden van het verzoek opgehaald en verwerkt in het zaaksysteem en DMS van HDSR.

De software van Knowledge Values werkt met de laatste versie (PI-12) van het DSO. Bevoegd gezagen kunnen door met Knowledge Values aan te sluiten op het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO), starten met vragenbomen genereren en het publiceren van omgevingswetbesluiten en toepasbare regels.

Ga voor meer informatie naar https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/leveranciers-dso-gereed/

Knowledge Values is bezig met het verkrijgen van de ISO 27001 certificaat.

De certificering geeft aan dat Knowledge Values voldoet aan de voorwaarden van procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging.

De ISO 27001 norm bevat de volgende aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging:

 • Beleidsmatig (management)
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
 • Toegangscontrole (password, biometrie)
 • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
 • Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens)

De ISO 27001 norm stelt dat je een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor gevonden risico’s maatregelen selecteert en deze implementeert en beheert. Dit is een continu proces om de ISO 27001 certificering te behalen en te behouden. Met de ISO27001 certificering ben je ‘in control’ voor wat betreft je security risico’s.

Op 1 januari 2021 is het zover. Dan treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Alle 26 wetten die de leefomgeving raken, zijn dan samengevoegd tot één wet. Daarnaast vindt er een decentralisatie van regeling plaats en worden burgers en bedrijven in staat gesteld interactief de nieuwe regels te raadplegen. 

Digitaal loket

Hiervoor komt er een centraal loket waar burgers en bedrijven de regelgeving van bevoegde gezagen kunnen consulteren. Dit loket heet het Digitaal Stelsel Omgevingswet, ofwel DSO. Door middel van zogenaamde toepasbare regels kan men hierin checken welke verplichting er geldt voor activiteiten die de leefomgeving raken. Ook kunnen initiatiefnemers in het loket een omgevingsvergunning aanvragen en een melding indienen. Dit alles zonder de tussenkomst van medewerkers van bevoegde gezagen. Als een melding is gedaan of een vergunning is aangevraagd komen de medewerkers van waterschap, gemeente of provincie pas in actie. 

Omslag in regelgeving

Het is voor de bevoegde gezagen een hele kluif om de regels correct in het DSO te laten landen. In de huidige regelgeving worden lacunes opgevangen doordat alleen gespecificeerde activiteiten zijn toegestaan. Met de komst van de omgevingswet wordt getracht meer mogelijk te maken door in beginsel alles toe te staan, het ja-mits principe. In combinatie met het digitale loket houdt dit in dat bevoegde gezagen eventuele gaten in de regels vooraf moeten dichten. Om er zeker van te zijn dat de toepasbare regels in het DSO de juiste informatie geven aan de burgers en bedrijven moeten deze zo compleet mogelijk zijn.

Digitale regels voor het dso

De toepasbare regels moeten volgens de technische specificaties STTR (Standaard Toepasbare Regels) en IMTR (Informatiemodel Toepasbare Regels) in het DSO terecht komen. Regels in STTR formaat zijn echter niet transparant en daardoor niet goed te onderhouden. Daarnaast moeten vier STTR-bestanden worden aangeleverd per activiteit die een bevoegd gezag wil regelen. De vergunningscheck, het indienen van een vergunningsaanvraag, het doen van een melding en het checken van de voorschriften zal via aparte bestanden gebeuren. Rekening houdend met het feit dat elk bevoegd gezag tientallen activiteiten kent, groeit het aantal benodigde STTR-bestanden enorm. 

Unieke methode en geavanceerde ai

Knowledge Values ondersteunt bevoegde gezagen de huidige regels stapsgewijs om te vormen in digitale, logische regels. Daarna moeten deze regels volgens de technische standaarden in het DSO kunnen landen.

Bij Knowledge Values geloven we dat regelgeving integraal bekeken moet worden. Alle regels dienen doelen die een waterschap, gemeente of provincie wil bereiken. Die doelen hebben onderlinge samenhang en dat betekent dat de regels dit ook hebben. Het maken van losse bestanden is daarom niet wenselijk. Bovendien zijn de regels onderhevig aan continue verandering. 

In de toekomstige situatie houdt dit in dat regels worden gespecificeerd, vastgesteld en geconverteerd naar de juiste standaarden. Daarna zal vroeg of laat een wijziging in de wet- of regelgeving volgen, waarna de cyclus opnieuw begint. Het maken van digitale regels is dus geen lineair, maar een circulair proces. Knowledge Values maakt daarom de regels in één samenhangend, doelgericht kennismodel met de hulp van de geavanceerde AI technologie Match™. Het kennismodel kan vervolgens automatisch geconverteerd worden naar de losse, activiteit-specifieke STTR-bestanden (Figuur 1).

De regels blijven overzichtelijk, transparant en eenvoudig te beheren door de gebruiksvriendelijkheid van Match™. De doelgerichtheid voorkomt de aanwezigheid van overbodige regels. Bovendien zijn de regels consistent en compleet doordat ze op één plek, integraal beschreven zijn. Het kennismodel biedt ruimte voor het maken van juridische regels, waarbij elk stukje tekst slechts één keer opgeschreven hoeft te worden. Dit betekent ook slechts één aanpassing om een wijziging in de hele tekst door te voeren. 

Op deze manier maakt Knowledge Values het ontwikkelen en digitaliseren van regelgeving eenvoudiger.