Op 23 januari 2024 heeft de Gemeente De Bilt, als een van de eerste gemeenten in Nederland, de bruidsschat in technisch beheer genomen op de productieomgeving van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De Bruidsschat betreft het generieke Omgevingsplan dat door de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld aan alle gemeenten.

Dit mooie resultaat heeft de Gemeente de Bilt met deze publicatie bereikt. Hierin is ze ondersteund door Imke Hornix van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de plan- en toepasbare regel-softwareleverancier, Knowledge Values, die met hun geavanceerde structureringsmethodiek naadloos aansluit op het DSO.

Deze prestatie markeert een belangrijke eerste stap om in de nabije toekomst het Omgevingsplan en de toepasbare regels van de gemeente De Bilt te wijzigen en aan te passen aan de lokale situatie. Dit draagt bij aan de beoogde verbetering van de digitale dienstverlening en demonstreert dat de gemeente de Bilt hiermee daadwerkelijk grip heeft op de implementatie van de Omgevingswet.

Het Omgevingsplan van De Bilt is toegankelijk op het Omgevingsloket via de volgende link:

https://bit.ly/BruidschatGemeenteDeBilt

On May the 11th we kicked off the Semantic Data Modelling course of Knowledge Values. In four half days participants with a background in pensions, banking, logistics and government learn to control the complexity of database systems by understanding reality and reflecting it through the semantics of data. 

Match™ Developer 3 (MD3) is Knowledge Values’ newest flagship technology. It is a premier AI & Data technology instrument to design 7th generation models. MD3 delivers a highly expressive language that is understandable for humans and computers. The latter is achieved by an AI reasoning machine. 

The powerful language, based on artificial intelligence and data science research, supports the creation of correct, complete, consistent, adaptable and transparent models. These knowledge models are directly executable as an application, significantly decreasing the time and energy for developing and testing. Knowledge and data becomes easy to access, maintain and expand. 

MD3 is designed to accommodate various types of users, ranging from business users to technical users. The knowledge base is able to facilitate business requirements, software specifications, business rules, data models, process models, work instructions, business application logic, and much more.

MD3 includes the following core features:

 • A completely overhaul of the user interface featuring a navigator, working area, properties editor and integrity checker.
 • The ability to work seamlessly with multiple knowledge bases at the same time.
 • A redesigned table tree for advanced overviews.
 • An automatic integrity checker to keep you on track.
 • Improved rule-based search, enhancing your efficiency.


In recognition of the effectiveness of our Information Security Management System, we are proud to announce that on 31 December 2020 we were officially ISO 27001 certified. It confirms that Knowledge Values has all the security controls to protect Client, Employees and Stakeholders data as judged by qualified team of auditors. The focus of ISO 27001 is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information in a company ensuring the highest degree of security.

Click on the link below to see the certificate.

Op 18 april 2020 heeft Knowledge Values in samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een geslaagde DSO-ketentest uitgevoerd. Met de ketentest werd de werking van de complete keten getest: van het Match DSO portaal naar de landelijke voorziening ten behoeve van het DSO-LV, loketfuncties, en van DSO (loket) naar HDSR zaaksysteem. De DSO is erg blij met het behalen van dit belangrijke tussenresultaat.

De test is op de volgende manier uitgevoerd:

In de geavanceerde software van Knowledge Values (Match Specification Developer) worden de waterschapsverorderning en toepasbare regels gemodeleerd in samenwerking met de HDSR experts en juristen. Dit model is geupload naar het Match DSO portaal waar alle DSO bestanden gegenereerd worden (STOP TPOD / STTR standaard). Via de ebMS adapter van het Match DSO portaal en de succesvolle Digikoppeling met de LVBB- en RTR-systemen zijn de volgende resultaten behaald:

 1. Validatie STOP-TPOD bestanden Waterschapsverordening.
 2. Publicatie STOP-TPOD bestanden Waterschapsverordening
 3. Registratie Ozon activiteit “Aanleggen steiger”
 4. Activiteit zichtbaar in Functionele Structuur
 5. Afmonteren activiteit “Aanleggen steiger”
 6. Aanlevering regelbeheerobject Indieningsvereisten
 7. Indieningsvereisten zichtbaar in Functionele Structuur
 8. DSO loket:
  1. werkende viewer en regels op de kaart
  2. werkende aanvraag voor “Aanleggen steiger”
 9. Triggerbericht voor het setje bestanden van het verzoek opgehaald en verwerkt in het zaaksysteem en DMS van HDSR.

De software van Knowledge Values werkt met de laatste versie (PI-12) van het DSO. Bevoegd gezagen kunnen door met Knowledge Values aan te sluiten op het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO), starten met vragenbomen genereren en het publiceren van omgevingswetbesluiten en toepasbare regels.

Ga voor meer informatie naar https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/leveranciers-dso-gereed/

Knowledge Values is bezig met het verkrijgen van de ISO 27001 certificaat.

De certificering geeft aan dat Knowledge Values voldoet aan de voorwaarden van procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging.

De ISO 27001 norm bevat de volgende aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging:

 • Beleidsmatig (management)
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
 • Toegangscontrole (password, biometrie)
 • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
 • Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens)

De ISO 27001 norm stelt dat je een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor gevonden risico’s maatregelen selecteert en deze implementeert en beheert. Dit is een continu proces om de ISO 27001 certificering te behalen en te behouden. Met de ISO27001 certificering ben je ‘in control’ voor wat betreft je security risico’s.

Op 1 januari 2021 is het zover. Dan treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Alle 26 wetten die de leefomgeving raken, zijn dan samengevoegd tot één wet. Daarnaast vindt er een decentralisatie van regeling plaats en worden burgers en bedrijven in staat gesteld interactief de nieuwe regels te raadplegen. 

Digitaal loket

Hiervoor komt er een centraal loket waar burgers en bedrijven de regelgeving van bevoegde gezagen kunnen consulteren. Dit loket heet het Digitaal Stelsel Omgevingswet, ofwel DSO. Door middel van zogenaamde toepasbare regels kan men hierin checken welke verplichting er geldt voor activiteiten die de leefomgeving raken. Ook kunnen initiatiefnemers in het loket een omgevingsvergunning aanvragen en een melding indienen. Dit alles zonder de tussenkomst van medewerkers van bevoegde gezagen. Als een melding is gedaan of een vergunning is aangevraagd komen de medewerkers van waterschap, gemeente of provincie pas in actie. 

Omslag in regelgeving

Het is voor de bevoegde gezagen een hele kluif om de regels correct in het DSO te laten landen. In de huidige regelgeving worden lacunes opgevangen doordat alleen gespecificeerde activiteiten zijn toegestaan. Met de komst van de omgevingswet wordt getracht meer mogelijk te maken door in beginsel alles toe te staan, het ja-mits principe. In combinatie met het digitale loket houdt dit in dat bevoegde gezagen eventuele gaten in de regels vooraf moeten dichten. Om er zeker van te zijn dat de toepasbare regels in het DSO de juiste informatie geven aan de burgers en bedrijven moeten deze zo compleet mogelijk zijn.

Digitale regels voor het dso

De toepasbare regels moeten volgens de technische specificaties STTR (Standaard Toepasbare Regels) en IMTR (Informatiemodel Toepasbare Regels) in het DSO terecht komen. Regels in STTR formaat zijn echter niet transparant en daardoor niet goed te onderhouden. Daarnaast moeten vier STTR-bestanden worden aangeleverd per activiteit die een bevoegd gezag wil regelen. De vergunningscheck, het indienen van een vergunningsaanvraag, het doen van een melding en het checken van de voorschriften zal via aparte bestanden gebeuren. Rekening houdend met het feit dat elk bevoegd gezag tientallen activiteiten kent, groeit het aantal benodigde STTR-bestanden enorm. 

Unieke methode en geavanceerde ai

Knowledge Values ondersteunt bevoegde gezagen de huidige regels stapsgewijs om te vormen in digitale, logische regels. Daarna moeten deze regels volgens de technische standaarden in het DSO kunnen landen.

Bij Knowledge Values geloven we dat regelgeving integraal bekeken moet worden. Alle regels dienen doelen die een waterschap, gemeente of provincie wil bereiken. Die doelen hebben onderlinge samenhang en dat betekent dat de regels dit ook hebben. Het maken van losse bestanden is daarom niet wenselijk. Bovendien zijn de regels onderhevig aan continue verandering. 

In de toekomstige situatie houdt dit in dat regels worden gespecificeerd, vastgesteld en geconverteerd naar de juiste standaarden. Daarna zal vroeg of laat een wijziging in de wet- of regelgeving volgen, waarna de cyclus opnieuw begint. Het maken van digitale regels is dus geen lineair, maar een circulair proces. Knowledge Values maakt daarom de regels in één samenhangend, doelgericht kennismodel met de hulp van de geavanceerde AI technologie Match™. Het kennismodel kan vervolgens automatisch geconverteerd worden naar de losse, activiteit-specifieke STTR-bestanden (Figuur 1).

De regels blijven overzichtelijk, transparant en eenvoudig te beheren door de gebruiksvriendelijkheid van Match™. De doelgerichtheid voorkomt de aanwezigheid van overbodige regels. Bovendien zijn de regels consistent en compleet doordat ze op één plek, integraal beschreven zijn. Het kennismodel biedt ruimte voor het maken van juridische regels, waarbij elk stukje tekst slechts één keer opgeschreven hoeft te worden. Dit betekent ook slechts één aanpassing om een wijziging in de hele tekst door te voeren. 

Op deze manier maakt Knowledge Values het ontwikkelen en digitaliseren van regelgeving eenvoudiger.

What is Incident Management?

Incident management (IM) is the process to recover a service that does not function properly or is unavailable. A service disruption can be an employee not being able to print, but also payment transactions no longer being processed or an entire company no longer being able to log into their systems. An incident is a major incident if service recovery is critical to the performance of an organisation.

IM protects the ability to do business and avoids costs of non-productivity. Certain services, such as internet banking or iDEAL, have  such importance for society that there are legal uptime requirements (and penalties for non-compliance). Issues with these services often escalate to major incidents.

Improving system availability

The new AI application improves the availability of systems by:

 1. Ensuring uniform process execution by experts
 2. Reducing major incident handling time
 3. Preventing incidents from escalating to major incidents

The new application will contribute to a critical business process for the entire bank.

Major Incident ProcessMatch™-driven reporting between stakeholder groups

‘Model = Application’ using advanced AI

The structuring methodology of Knowledge Values helped to create a goal-oriented model of the (major) incident process. The advanced Match™ AI and Data Enterprise Platform facilitates the paradigmatic principle that model = application which allows the model to be immediately used by Major Incident Managers (MIMs) to guide them through the process. By consistently using the application within the IM process, uniform process execution is now guaranteed. 

Servicenow integration reduces handling time

Once an incident has escalated to a major incident, the responsibility for service recovery is transferred to a MIM. To support the MIM, the application is integrated with the incident administration system ServiceNow. Information about the incident — the service, its importance to the organisation and the potentially involved IT architecture — is automatically retrieved and presented to the MIM. An employee can also enter other essential incident information. The result is an overview of the incident that the MIM can use to kick-start the service recovery.

Automatic progress reporting to stakeholders

The application automatically generates reports during the major incident process (see figure). Benefits:

 1. Siloed information becomes common knowledge. This reduces the chance of costly inappropriate actions based on misinformation or misunderstandings. Also, less time has to be spent distributing information.
 2. Management is always up-to-date on the progress of service recovery. The MIM can focus on service recovery and spend less time informing stakeholders.
 3. The step-wise service recovery progress is automatically saved in a retrospective document. With this document, the incident can be easily analysed afterwards. Without such a feature, reconstructing what happened is difficult, as documenting with precision is difficult during a major incident.

Preventing major incidents

The application should contribute to the goal of preventing incidents from escalating to major incidents, or even prevent incidents from occurring at all. The retrospective document helps identifying structural improvements based on lessons learned during the incident.

A possible future step is the implementation of the application in the normal incident process. The expectation is information gathering functionality will empower employees in the incident proces to solve incidents themselves. The consequence would be that less incidents escalate to major incidents. This is the ideal situation as the best way to handle a major incident is to prevent it.

What’s next?

The disruptive flexibility of The Match™ Technology Platform allows feedback of the MIMs to be quickly integrated into the model. This means that MIM knowledge can be continuously integrated in the application and directly applied during major incidents. The automatically generated documentation during the proces will prove to stakeholders that there is an unprecedented level of control that will contribute strongly to system and service availability.

Data and compliance challenges

In the knowledge economy, banks need to automate their processes and ensure quality data services. Customers and regulatory authorities are becoming more demanding and the life cycles of regulatory schemes are getting shorter. The increasing rates of change of requirements on data transparency, regulatory reporting and access to liquidity sources are putting enormous pressure on European financial institutions. Banks allocate vast amounts of resources for automation and compliance and at the same time face legacy systems that do not have the flexibility to smoothly automate processes or produce “ready-to-consume” data. There is an urgent need for advanced data transformations to conciliate these dynamic data requests.

The Match™ AI and data platform

To flawlessly automate the private banking process, one of the largest Dutch banks is now investing in the Match™ Platform. Recently, the communication with risk profiling services was automated using Match™. Through smart connections, the bank managed to eliminate a two-phased, manual, error-prone process. What used to be an integral part of the daily work of a few hundred employees, is now replaced by transparent, well-specified instructions that are automatically executable.

Amongst the results are reduction of request handling time, improved accuracy, better risk mitigation, and an overall cost decrease. The Match™ AI and Data Platform supports the bank to control the complexity of automation and data transactions. Without coding, the technology suite makes it possible to build business fluid applications and perform advanced data transformations.

The Match™ Platform enables easy development and maintenance of domain-specific knowledge bases in a user-friendly way. With this accomplishment, the innovative bank team expects further excelling customer and employee satisfaction rates.

“The bank will move forward to the next levels of digital transformation and compliance. It will continue to manage its intellectual capital and control its enterprise logic and data through the Match™ Platform.” – Product owner bank

Investment advice Wft compliant

By specifying the regulations of the Wft (Law financial supervision), the bank created a robust, intelligent application without programming (!) that transforms investment data into a visually appealing dashboard.

Main functions of this Know Your Customer (KYC) application:

 1. Determine income, assets and investing capabilities;
 2. Formulate a detailed investor profile based on the client’s input;
 3. Assess investment objectives and level of risk appetite of the client;
 4. Create an overview of investment scenarios based on different predictions of future market performance.

Successful bank implementation

The KYC application is seamlessly connected to the system responsible for the selection of appropriate risk profiles. Manual, error-prone steps are removed. The result is a transparent process that is compliant with the Wft. Users are happy to have the flexibility to cope with current and future regulations.

Future-proof solutions today

The adaptability of the Match™ Platform – powered by a smart AI inference machine – allows for quick, accurate and controlled transformation of data. Analysis and reporting processes benefit from consumable data yielded by sophisticated transformations. Match™ offers a complete data solution that covers every step of digitising complex processes up to transforming big data chunks into valuable insights.

The AI solution is operational in the bank. Using the Match™ platform of the Amsterdam-based company Knowledge Values, the bank manages complex automation and smoothly integrates regulations with access-controlled distribution through the enterprise. The bank will continue to manage relevant business logic and capitalise the business value and its intellectual capital using Match™.

Knowledge Values congratulates our newly certified Enterprise Logic Engineers (Enterprise Logic Engineering I – Foundations):

ABN AMRO Bank N.V.:

 • Danielle Détant
 • Patricia van Helden 
 • Yesim Özmuk
 • Karen Verhoeven
 • Edith Van Wijngaarden

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden:

 • Marijn Sleeuwenhoek

Knowledge Values:

Bedankt voor jullie inzet, energie en enthousiasme! Het is een plezier om met jullie te mogen samenwerken.